Header image

Какво е acadi ?

Информационна софтуерна платформа за управление на кандидатстудентски прием,изпити, учебен процес и общежития.

Орентирана е към висши училища и съобразена с спецификата на българското висше образование, предназначена за ползване от студенти, учебен отдел, преподаватели, отдел финанси, общежития, кандидат-студенти.

Image

Acadi logo Основни функции

 • Управление на кандидатстудентски кампании за бакалаври, магистри и доктори

 • Онлайн кандидатстване с моментно изчисление на бала при кандидатура, профил на кандидат-студена с възможност за редакция, верификация от учебен отдел

 • Автоматично класиране, възможност за тестово класиране във всеки момента, резерви, генериране на детайлен документ за класиране и списъци за разпечатване

 • Настаняване в общежитие - управление на блокове, стаи, леглова база, тарифи за стая, настаняване и на външни лица.

 • Документооборот с възможност студентите да подават електронни документи през профила си и учебен отдел да одобрява документите

 • Учебни зали

 • Задаване на изпитни сесии, модул за планиране на сесия и зали, включва организация на залите през сесията – определяне на изпитни дати в зависимост от графика на преподавателя и студентската група

 • Управление на изпитни протоколи - групови и индивидуални, преподавателите нанасят оценки, които в последствие са видими в профила на студента

 • Задължения на студенти - калкулиране на задължения за наем, ток, вода, допълнителни такси

 • Студент - в профила си, включително и през телефон:

  • Има достъп до предстоящи и изминали изпити с информация по Учебен план: специалност, дисциплина, преподавател, време, зала

  • Актуални оценки по изпълнение на Учебният план

  • Възможност за онлайн плащане на задължения за наем, ток, вода, допълнителни такси студентски такси

  • Възможност да генерира автоматично попълнени за него молби и запитвания, изпраща към учебен отдел и получава резолюция и документи

 • Настройка и управление на организационната структура на висшето училище – факултети, катедри, департаменти, професионални направления, специалности дисциплини

 • Настройка на учебни години и учебен план по специалност и по година

Icon   Съобщения и нотификации

Платформата поддържа вътрешни съобщения- нотификации и съобщения, изпратени по електронна поща

Архив изпратени съобщения

Icon   Съобщения и нотификации

Проследяване действията на потребителите в платформата на принципа кой, кога, какво

Разпределени по: Потребители, Кандидат-студенти и Учебни планове

Icon   Съобщения и нотификации

Кандидат-студенти заявили намерение да ползват общежитие.

Студенти - записани и прекъснали

Основни модули в acadi

Campaign icon

Кандидатстудентски прием

Кандидатстудентска кампания и прием, изцяло в онлайн среда, позволяват бърза и удобна обработка на кандидатури от кандидат-студенти, класиране на допуснати кандидат-студенти и записване на приетите кандидат-студенти като студенти.

Campaign icon

Учебен процес

Планирането на изпити и сесии, съобразено с графика на студенти и преподаватели, улеснява създаването на изпитни протоколи. Оценяването и отбелязването в главна книга на изпитен протокол, предоставя възможност на студентите и учебен отдел за проследяване на оценки по дисциплини и семестри в Учебен план. Изцяло електронно заверяване на семестър на студент и прехвърляне към следващ семестър/завършване.

Campaign icon

Общежития

Обработката на документи за настаняване в електронна среда подобрява процеса по настаняване на студенти. Acadi позволява начисляване на задължения за наем, консумативи и задължения от друг тип изцяло онлайн. Плащане и отбелязване на плащания по банков превод/e-pay/POS терминал.

image

Кандидатстудентски кампании за бакалаври, магистри и доктори

Администратор на платформата създава и управлява кандидатстудентска кампания за една или няколко степени на образование – Бакалавър, Професионален бакалавър, Магистър и Доктор. За всяка КСК се настройват брой и периоди на класирания, брой места по специалности, балообразуващи предмети и направления.

Кандидатстудентска кампания се създава към конкретна учебна година. Админът управлява право за подаване на кандидатури от кандидат-студентите.

Онлайн кандидатстване

Платформата acadi позволява на кандидат-студентите да подават документи за кандидатстване, изцяло онайлн. При създаване на кандидатура, КС въвежда информация за лични данни, завършено образование, документи за кандидатстване, желани специалности и намерение за ползване на общежитие. Моментно се изчислява балът за всяка специалност, в зависимост от балообразуващите предмети.

При завършване на кандидатурата, платформата генерира потребителски профил за кандидатстващия.

Кандидат-студентът може да редактира данните по своята кандидатура. Учебен отдел обработва и верифицира кандидатурите, изцяло в онлайн среда и управлява правото за редакция от кандидат-студент.

image
image

Автоматично класиране

В зависимост от настройката на кандидатстудентската кампания, платформата извършва автоматично класиране на обработените кандидат-студенти.
Само кандидати със статус „Обработен“ се участват в класиране.
Учебен отдел има право да създава тестови класирания по всяко време.

Като резултат от класирането се подреждат по бал и специалност всички класирани и резерви кандидати. За всяко класиране платформата генерира детайлен документ на просеца по класиране и документ с данни само на класираните кандидати.

Настаняване в общежитие

Потребител на acadi с роля Управител общежития настройва и управлява данните за блокове, стаи, леглова база, тарифи за стая и легло.

Управител общежития настанява по стая студенти и външни лица.
Към всеки настанен може да се генерират задължения за наем, консумативи (електроенергия и вода), депозит, счупено, друго. Задължение за наема се генерира при настаняване на наемател за целия настанителен период. В зависимост от настройката на блока, консумативите се въвеждат ръчно за всеки настанен или се задават за блок, като автоматично се разпределят по заетите стаи и техните наематели.

След плащане, задълженията се отбелязват като платени и се записват в архив.

image
image

Документооборот

Платформата предлага възможност за електронно подаване и обработка на документи. Студентите могат да подават и преглеждат заявления, уверения и друг тип документи през профила си. Индивидуално за всеки студент се генерират бланки на основните документи, автоматично попълнени с информация за студента.

Учебен отдел преглеждат и обработват електронно всички подадени документи от студентите. Потребители с роли Управител общежитие и Финансов отдел преглеждат и обработват само документи, достъпни от тяхната длъжност. Преподавател може да преглежда само документи, с видимост от роля преподавател.

Учебни зали

Потребител с роля Учебен отдел настройва и редактира учебни зали в унивесритета. Учебните зали могат да бъдат Аудитории, Семинарни и Лаборатории.
За всяка от тях се въвежда код, капацитет, оборудване и местоположение на зала.
Учебни зали са достъпни за преглед от преподавателите.
Учебните зали се посочват при планиране на изпити в сесии и създаване на изпитни протоколи.

image
image

Задаване на изпитни сесии

Учебен отдел може да създава и управлява изпитни сесии от различен тип и за конкретен период на сесия и период за въвеждане от преподавател.
За всяка сесия се генерира календар за преглед на планираните изпити.
Изпити се планират от учебен отдел и за конкретна дисциплина.
Учебен отдел може да редактира всички планирани изпити, а преподавателя – само своите. Преподавател може да планира и редактира вече планирани свои изпити, само ако е активен периода за въвеждане от преподавател. Всяка сесия е свързана към конкретна учебна година.

Управление на изпитни протоколи

Платформата позволява създаване и управление на изпитни протоколи по учебен план и дисцплина от потребител с роля Учебен отдел.
Протоколите могат да бъдат индивидуални или групови, с дробни или с цели оценки.
Оценяване по изпитен протокол, въвежда преподавателя, включен в него. Корекции по оценяване може да извършва и Учебен отдел.
Зададените изпити и оценките към тях са достъпни за преглед от студентите.
Оценки от Изпитни протоколи със статус „Нанесен в главна книга“ се визуализират в учебния план на студента.

За всеки изпитен протокол се генерира документ за подписване. Подписания протокол може да бъде качен през платформата.

image
image

Задължения на студенти

Студентите преглеждат всички задължения към модул общежития (наем, ток, вода, депозит, счупено, друго) и други студенстки такси през профила си в acadi.
Избрани задължения могат да се плащат електрооно от студента.
Учебен отдел отбелязва платените задължения по банков превод/e-pay/POS терминал. Плащанията се отбелязат за конкретен студент и се записват в Архив.

В случай на надплащане, се генерира задължение с надплатената сума, но с отрицателен знак.

Студентски профил

През профила си в платформата, студентите получават достъп до предстоящи и изминали изпити с информация по учебен план (специалност, дисциплина, преподавател, време, зала, оценка) и до актуалните си оценки по изпълнение на Учебен план. Студентите получават възможност за преглед на задължения и извършване на онлайн плащане за наем, ток, вода, депозит, счупено, друго и други студенстки такси.

Студентите имат достъп до автоматично попълнени за него документи, които електронно изпращат за обработка от учебен отдел.

image
image

Организационна структура на висшето училище

Учебен отдел настройва и управлява огранизационната структура на университета, като задава факултети, катедри, департаменти, професионални направления, специалности и дисциплини. Специалност се свързва към факултет, катедра и професионално направление. Към катедра и/или департамент се свързват преподаватели.

При създаване на Учебен план се задава Специалност, Професионално направление и Дисциплини. Специалности се посочват при създаване на Кандидатстудентска кампания, Учебен план, Разпис, Сесии, при кандидатура на Кандидат-студент и при прехвърляне на КС към студент.

Учебни години и Учебен план

Администратор на платформата създава учебни години за висшето училище с начална и крайна дата. Учебната година е задължителен компонент при създаване на Кандидатстудентска кампания, Настаняване в общежитие, създаване на Разпис, Сесия, Изпитен протокол.

Учебен отдел създават учебни планове по специалност и учебна година. В учебния план се разграничават задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Избираемите и факултативните дисциплини могат да се задават генерално за учебен план или индивидуално за конкретен студент. Учебния план участва при планиране на изпитни сесии и създаване и обработка на изпитни протоколи.

image

admin icon Администратор

 • Създаване и управление на Кандидатстудентска кампания

 • Създаване и деактивиране на потребителски профили

 • Натройки за начални страници, учебни години и видимост на документи

 • Съобщения и нотификации към потребителите в платформата

 • Логове на дейностите в Acadi

candidate icon Кандидат-студенти

 • Регистрация като КС за Бакалавър/Проф.бакалавър/Магистър

 • Документи за кандидатстване

 • Желани специалности и бал

 • Създаване на профил – потвърждение по имейл

 • Преглед и редакция на кандидатура

study icon Учебен отдел

 • Управление организационната структура на университета – факултети, катедри, департаменти, проф. направления, специалности, дисциплини

 • Създаване на Учебен план – задължителни, избираеми, факултативни дисциплини

 • Обработка на кандидатури на кандидат-студенти – лог на промените и нотификация по имейл. Управление на права за редакция на кандидатура от кандидат-студенти

 • Създаване на класиране – 1-во, 2-ро, 3-то - неограничен брой пъти.

 • Генериране на PDF и Excel документи с резултати от класиране

 • Запис на класирани кандидат-студенти като студенти

 • Обработка на студентско досие – признаване на семестър и прехвърляне към следващ

 • Управление на изпитни сесии и планиране на изпити

 • Изпитни протоколи – създаване, редакция, нанасяне в главна книга

 • Документооборот – електронна обработка на документи за/от студенти

 • Учебен разпис за специалност и учебен план по семестри

 • Справки за кандидат-студенти и студенти

student icon Студенти

 • Електронно подаване на документи

 • Шаблони на документи – Бланки

 • Преглед на резултати по изпитен протокол

 • Преглед Учебен план - дисциплини, кредити и оценки по семестри

 • Учебен разпис за текущи семестър и учебна година

 • Задължения към общежиеия

 • Плащане – банков превод/e-pay/POS терминал

 • Достъп до списък преподаватели - контакти

finance icon Финансов отдел

 • Преглед настанени лица

 • Обработка на документи за банка/доход от студенти

 • Преглед на плащания и задължения

dorm icon Управител общежитие

 • Настаняване на студент/външно лице

 • Обработка на документи за настаняване от студенти

 • Електронно издаване на настанителна заповед, настанителен картон и договор за настаняване на наемател

 • Начисляване на задължения към наемател – наем, консумативи, други

 • Преглед и отбелязване на плащания

Web Trade logo

София, ул. Слатинска 101а

+359 2 488 17 34

office@webtrade.bg

www.webtrade.bg

Изпрати ни съобщение